Διαδικασία

Σχέδιο Εργασίας: 
Να συγκεντρώσετε και να παρουσιάσετε χαρακτηριστικές εικόνες και κείμενα που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των βυζαντινών (γέννηση, γάμος, θάνατος, γιορτές, διασκέδαση, διατροφικές συνήθειες, ένδυση, μοναστική ζωή κ.ά..).


 • Για το σκοπό αυτό, θα  χωριστείτε αρχικά και θα συγκροτήσετε  οκτώ ομάδες των 2-3 παιδιών  Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες που σας παρατίθενται (φύλλα εργασίας) θα βρείτε όσα στοιχεία χρειάζεστε, για να προσεγγίσετε την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτής της περιόδου.
 •  Κάθε ομάδα θα αναλάβει από ένα θέμα της διδακτικής ενότητας. Θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματά σας με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, δημιουργώντας μια παρουσίαση λεύκωμα,  θα την αναρτήσετε στο WebQuest και στο τέλος του project θα τη  δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
 • Στη συνέχεια, με πιο πλούσια εμπειρία πλέον, θα δημιουργήσετε τέσσερις νέες ομάδες των 4-5 παιδιών και η κάθε νέα ομάδα θα κάνει μία συγκριτική μελέτη της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών και των συνηθειών τους με την  σημερινή εποχή, προσεγγίζοντας το θέμα μας και διαθεματικά.
 • Θα παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της δουλειά σας με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. 
 • Ως επιβράβευση των κόπων σας θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό μουσείο της πόλης μας. 
 •  Στην τελευταία  φάση θα δημιουργήσετε μια συνεργατική παρουσίαση με ένα απίθανο ψηφιακό εργαλείο παρουσιάσεων το Glogster. 
 • Τέλος,  θα αξιολογήσετε το αποτέλεσμα της δουλειά σας  και θα καταλήξουμε με τα συμπεράσματά σας.
 • Καλή  επιτυχία!

1η  Διδακτική ώρα
Καιρός να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τα όσα έχετε διδαχθεί από την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων και στη συνέχεια να ξαναθυμηθούμε τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του Βυζαντίου.
Ακολουθείστε με τη σειρά τα ακόλουθα βήματα:  
Πρωτοβυζαντινή περίοδος
Μεσοβυζαντινή περίοδος
Υστεροβυζαντινή περίοδος


 • Ανοίξτε την εφαρμογή του ιστορικού άτλαντα Centennia. Ας  παρακολουθήσετε στην ψηφιακή αυτή εφαρμογή την εναλλαγή των συνόρων και τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της χιλιόχρονης πορείας.
 • Ανοίξτε τα σχολικά βιβλία στα σχετικά κεφάλαια 
 •    •Ας γνωρίσουμε το περιεχόμενο της ενότητας του σχολικού βιβλίου. 
 •    •Ας πάρουμε αφορμή από το παράθεμα με τίτλο «παίζοντας πάνω σ’ένα παγόβουνο» από τη χρονογραφία του Θεοφάνη). http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/19/116,677/ 
Πώς μπορείτε να εξηγήσετε τη συμπεριφορά των παιδιών και των μεγάλων απέναντι στο συγκεκριμένο φυσικό γεγονός;

  2η  Διδακτική ώρα

  Φύλλα εργασίας
  Ομάδα 1η: Η οικογενειακή ζωή στο Βυζάντιο 


  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
  1)..................................          2)..................................          3)..................................           
  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Οικογένεια – Γάμος  – διαζύγιο
  • Η θέση των γυναικών : οικογένεια κοινωνία παιδεία
  • Επαγγέλματα και ασχολίες  ανδρών
  • Τα παιδιά 
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1. Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section8/sitemap/sitemap.htm

    2.  Οι  σύνδεσμοι που ακολουθούν:

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες : με τις λέξεις – κλειδιά Η οικογενειακή ζωή στο Βυζάντιο
  1.  Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες) με βάση τους παραπάνω άξονες, στις διάφορες περιόδους της Βυζαντινής ιστορίας. 
  2. Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση  - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Web quest 

  Ομάδα 2η:  Η ασθένεια, η ιατρική και κοινωνική περίθαλψη, ο θάνατος στο Βυζάντιο 
  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................          3)..................................  

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης
  • Δομή & λειτουργία ιατρικής και κοινωνικής περίθαλψη
  •  Κοινωνική πρόνοια – ο ρόλος των Πατέρων της εκκλησίας
  • Δεισιδαιμονίες – προλήψεις 
  Στην έρευνα σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:


    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη διεύθυνση:  http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section8/sitemap/sitemap.htm
    
    2.  Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν: 

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις - κλειδιά  ιατρική στο Βυζάντιο 
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω  θεματικούς άξονες. 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση  - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο WebQuest

  Ομάδα 3η: Η ψυχαγωγία 

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................        

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στον Ιππόδρομο
  • Τρόποι ψυχαγωγίας
  • πανηγύρια - λαϊκές γιορτές
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: 
  θεάματα) Γραπτές Πηγές-Πανηγύρι στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη του 12ου αιώνα 

    2.  Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν:
  http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=11746   Βυζαντινός Ιππόδρομος & ψυχαγωγία στο Βυζάντιο

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις βυζαντινός ιππόδρομος & ψυχαγωγία στο Βυζάντιο
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω θεματικούς άξονες. 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  Ομάδα 4η: Η κατοικία 

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................      

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Κατοικία – δομή
  • Κοινωνικές τάξεις και κατοικία
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: 

    2.  Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν:
   http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/k/index.html >Κράτος >Οι Κατοικίες

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις - κλειδιά βυζαντινή οικία
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω θεματικούς άξονες.
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  Ομάδα 5η :  ενδυμασία 

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................  

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής ενδυμασίας 
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: 
          
     2.   Οι  σύνδεσμοι που ακολουθούν:
  http://www.makthes.gr/news/reportage/7528/    - επιλέξτε τη συγκεκριμένη διεύθυνση  και πατήστε: Μετάβαση σε... 

    3. Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες : με τις λέξεις - κλειδιά Βυζαντινή ενδυμασία (Byzantine Costume)
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω θεματικούς άξονες. 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  Ομάδα 6η : Η διατροφή

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................  

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Η διατροφή των Βυζαντινών
  • Η νηστεία
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: 

    2.  Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν:
  http://www.e-yliko.gr/htmls/istoria/gr_piges/fikeimbz1.aspx (Ένα γεύμα σε βυζαντινό 
  αρχοντικό) 

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις – κλειδιά βυζαντινή διατροφή
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω θεματικούς άξονες. 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  Ομάδα 7η : Tο σχολείο 

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................  

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Η ανατροφή και η μόρφωση των παιδιών
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία Γυμνασίου» από τη δ/νση: 

    2.  Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν:

    3.  Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις – κλειδιά βυζαντινή παιδεία
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες)  με βάση τους  παραπάνω θεματικούς άξονες. 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  Ομάδα 8η : Μοναχισμός 

  ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
    1)..................................          2)..................................  

  Θεματικοί άξονες - Iστοεξερεύνησης:
  • Αναχωρητές – ερημίτες
  •  Κοινοβιακός μοναχισμός  -  Μορφές 
  • Άγιον Όρος  (άνθηση του μοναχισμού μετά τον 9ο αι.)
  Στην έρευνά σας μπορούν να σας βοηθήσουν οι ακόλουθες πηγές:

    1. Το εκπαιδευτικό λογισμικό: Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας   http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=111

     2. Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν:
  http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/k/index.html  >Εκκλησία > Μοναχισμός

    3. Η μηχανή αναζήτησης Google - Εικόνες: με τις λέξεις – κλειδιά μοναχισμός στο βυζάντιο  & Άγιο Όρος
  • Να βρείτε υλικό (κείμενο – εικόνες) με βάση τους παραπάνω θεματικούς άξονες 
  • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση - λεύκωμα συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο και μετά την ολοκλήρωση να αναρτηθεί στο Webquest

  3η  διδακτική ώρα
  1η   Ομάδα
    - Αναζητήστε στην ψηφιακή του μορφή το κείμενο της Νοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄Γυμνασίου ο «Δημοτικός κήπος του Ταξιμιού» του Γ. Θεοτοκά σ. 132-135).
  - Να βρείτε στοιχεία της καθημερινότητας του Βυζαντίου στη ζωή της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης.

    - Αφού επιλέξτε ένα από τα θέματα της ενότητας, να εκφράσετε σε χαρτόνι ή με  ψηφιακά μέσα από κολάζ φωτογραφιών (Picture Collage Maker - Collage Maker 3.70) ή  ζωγραφικής (Tux Paint ή Mspaint/Microsoft Office)  μια σκηνή από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τα ψηφιακά σας έργα  να τα αναρτήσετε στο WebQuest.

  2η   Ομάδα 
  • Ομοιότητες των ετήσιων λαϊκών πανηγυριών του Βυζαντίου με ένα λαϊκό πανηγύρι της σύγχρονης εποχής που γνωρίζετε.
  • Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο Βυζαντινό  ιππόδρομο και τα σημερινά γήπεδα ποδοσφαίρου.
  Να καταγράψετε τις απόψεις σας σ’ ένα κείμενο  στον επεξεργαστή κειμένου. Τα αποτελέσματα της δουλειάς σας να τα αναρτήσετε στο WebQuest.


  3η  Ομάδα

  Η ενδυμασία:Ξεκινήστε μια μικρή έρευνα και στη συνέχεια συζητείστε στα πλαίσια της ομάδας σας,  για την έννοια της ένδυσης - μόδας στις κοινωνικές τάξεις  στην βυζαντινή εποχή. Μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό κολάζ φωτογραφιών. (Picture Collage Maker ή Collage Maker 3.70)
    Τα αποτελέσματα της δουλειάς σας να τα αναρτήσετε στο WebQuest

  4η   Ομάδα
  Να αναζητήσετε  πληροφορίες και εικόνες για τους «στυλίτες» μοναχούς, δημιουργώντας μια 
  μικρή παρουσίαση. Τα αποτελέσματα της δουλειάς σας να τα αναρτήσετε στο WebQuest.


  4η -5η διδακτική ώρα
  1. Παρουσιάζετε  τις εργασίες σας στην ολομέλεια της τάξης.
  2. Προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο:
  Προσεγγίζουμε γλωσσικά τις λέξεις: «μουσείο» - «Βυζάντιο» - «πολιτισμός»  κάνοντας σχετική αναζήτηση στην  «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»ή στη Βικιπαίδεια.
  - Δημιουργούμε  (η κάθε ομάδα)  μια  χρονογραμμή (http://www.timetoast.com/timelines/92957) με τα σπουδαιότερα  ιστορικά γεγονότα (330-1453 μ.Χ.)
  - Δημιουργούμε (η κάθε ομάδα) συνεργατικούς χάρτες (google maps - http://maps.google.gr/με τη διαδρομή από το σχολείο μας έως το Βυζαντινό μουσείο και  τους αναρτούμε  στο WebQuestκαι στον  ιστοχώρο του σχολείου μας.
   __________________________________________
  6η διδακτική ώρα 

  Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης μας  Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα  του μουσείου με θέμα:

   «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή»
  __________________________________________ 
  7η Διδακτική ώρα

  • Ευκαιρία να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει η κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες το δικό της ψηφιακό οπτικό υλικό από την επίσκεψη μας στο μουσείο και να το εντάξει στην τελική μας εργασία. 
  • Μπορείτε ακόμη να απεικονίσετε ψηφιακά με τη βοήθεια ενός προγράμματος ζωγραφικής (Tux Paint ή mspaint/Microsoft Office ) το αντικείμενο από την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών  που σας έκανε περισσότερο εντύπωση από την επίσκεψη μας στο μουσείο.

  __________________________________________________________________________________
  8η διδακτική ώρα

  Ώρα να δημιουργήσουμε μια συνεργατική ψηφιακή παρουσίαση μ’ ένα εργαλείο   με πανέμορφα αποτελέσματα, το  Glogster, και ας την αναρτήσουμε στο WebQuest  http://istorikokse.blogspot.com/ και στον  ιστοχώρο του σχολείου μας.